Välj en sida

DBT:s integritetspolicy

Den Bacchanaliska Theatern, förkortat DBT, (org. nr: 802000-6493) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Ytterligare information kring dina rättigheter och om personuppgiftsbehandling generellt hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Nyhetsbrev via e-post

Personuppgift (e-postadress) som används i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Genom din prenumeration samtycker du till personuppgiftsbehandlingen och kan när som helst själv avsluta din prenumeration. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du också kontakta oss via epost: biljett@pbteater.se, eller vanlig post: Den Bacchanaliska Theatern, Box 4096, 102 62 Stockholm. Vi kommer därefter att snarast radera din e-postadress.

DBT använder nyhetsbrevsverktyget MailChimp för sitt nyhetsbrev. MailChimp har sina fysiska servar, där din data lagras, utanför EU/EES-området. Den dataöverföring som görs till servrar i tredje land lever upp till reglerna för säker dataöverföring inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR, enligt ramverket Privacy Shield Frameworks som har arbetats fram mellan EU och USA. Mer information om Privacy Shield Frameworks finns att läsa på denna sida: https://www.privacyshield.gov. Du kan också läsa mer om MailChimps säkerhet på deras hemsida: https://mailchimp.com/about/security/

Försäljning av biljetter

Den Bacchanaliska Theatern (DBT) säljer biljetter till sina föreställningar med hjälp av företaget Tickster AB i Arvika. Tickster är personuppgiftsbiträde till DBT. Dina personuppgifter behandlas för att DBT skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av DBT:s samarbetspartners, t.ex. uthyrare av evenemangslokal.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

För att kunna erbjuda säker hantering av evenemangsbiljetter nyttjar Tickster ett flertal externa tjänster för profilering och verifiering av köpare och betalmedel. Dylik hantering kan innebära att viss data förs ut från EU-/EES-området i enlighet med föregående stycke.

Du har som Registrerad har rätt att exempelvis begära registerutdrag eller kräva rättelse, blockering eller radering av dina Personuppgifter som behandlas av DBT och Tickster. DBT ger Tickster i uppdrag att för DBT:s räkning tillgodose Registrerades rättigheter. Begäran om registerutdrag skickas skriftligen, egenhändigt undertecknat, till Tickster på följande adress: Tickster AB, Registerutdrag, Box 334, 671 27 ARVIKA. Begäran om rättelse ställs till Ticksters kundtjänst, support@tickster.com, eller telefon +46 (0) 771-47 70 70. Begäran om blockering eller radering av personuppgifter skickas till Den Bacchanaliska Theatern, Box 4096, 102 62 Stockholm eller biljett@pbteater.se.

Läs mer om Ticksters integritetspolicy på deras hemsida: https://www.tickster.com/sv/integrity.

Par Bricole

Den Bacchanaliska Theatern är en del av Par Bricole, ett ordenssällskap grundat år 1779.

Par Bricole har som syfte och mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, främst inom sång, musik, teater och talekonst. Ordensloger finns i Stockholm, Göteborg, Vänersborg, Borås, Malmö, Jönköping, Sundsvall och Örebro.

Den Bacchanaliska Theatern

Teatern i Par Bricoles Moderloge – Den Bacchanaliska Theatern (DBT) – är Sällskapets till antalet största talanggrupp. DBT instiftades som egen talanggrupp år 1937 med den på sin tid mycket kände och populäre skådespelaren Carl Barcklind som förste ordförande. Det första spexet framfördes år 1938 och bar namnet Stambouls vita plister. Sedan dess upprätthåller DBT traditionen genom att varje år sätta upp ett klassiskt spex.

 

Share This

Share this post with your friends!